Вхід Реєстрація
ЗАГАЛЬНІ ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ
Система документації
Органiзацiнi документи
Статут
iнструкцiя
Правила
Розпорядчi документи
Постанова
Ухвала
Розпорядження
Накази
Вказiвки
Довiдково-iнформацiйнi документи
Акти
Вiдгуки
Довідка
Доповідь
Доповідна записка
Пояснювальна записка
Звіти
Огляди
Оголошення
План роботи
Подання (клопотання)
Протоколи
Витяг з протоколу
Службові листи
Телеграма
Факси
Телефонограма
Документацiя з особового складу та кадрово-контрактових питань
Автобіографія
Заяви
Контракти
Особові листки
Трудові угоди
Додаткова угода
Характеристики
Особистi офiцiйнi документи
Довіреність
Офіційні довіреності
Особиста довіреність
Заповіти
Заяви (Особисті офіційні документи)
Посвідки
Розписки
ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТРУДОВОЇ ЗАЙНЯТОСТІ
ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТРУДОВОЇ ЗАЙНЯТОСТІ (Продовження 1)
ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТРУДОВОЇ ЗАЙНЯТОСТІ (Продовження 2)
ДОКУМЕНТИ З ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ДОКУМЕНТИ З ГОСПОДАРСЬКО-ДОГОВІРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ДОКУМЕНТИ З ГОСПОДАРСЬКО-ДОГОВІРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (Продовження 1)
ДОКУМЕНТИ З ГОСПОДАРСЬКО-ДОГОВІРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (Продовження 2)
ДОГОВІР ОРЕНДИ ОБЛАДНАННЯ
ДОГОВОРИ ЩОДО СТВОРЕННЯ НОВИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ
ДОГОВОРИ ЩОДО СТВОРЕННЯ НОВИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ (Продовження 1)
ДОКУМЕНТИ В НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
ДОКУМЕНТИ В НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ (Продовження 1)
ДОКУМЕНТИ З ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ДОКУМЕНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПРЕТЕНЗІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ДОГОВІР НА ЗДІЙСНЕННЯ КРЕДИТНО-РОЗРАХУНКОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
СТИЛЬ ДІЛОВИХ ЛИСТІВ
ДОГОВІР НА ЗДІЙСНЕННЯ КРЕДИТНО-РОЗРАХУНКОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
ОФОРМЛЕННЯ ДІЛОВОГО ЛИСТА
ОФОРМЛЕННЯ ЛИСТА
ЯК ТРЕБА ПОЧИНАТИ І ЗАКІНЧУВАТИ ДІЛОВІ ЛИСТИ
ЛИСТИ-ПІДТВЕРДЖЕННЯ
ЗАПИТ
ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТ
ПРОХАННЯ
ВІДПОВІДІ НА ПРОХАННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ
ЛИСТИ-НАГАДУВАННЯ
РЕКЛАМАЦІЙНІ ЛИСТИ І ЛИСТИ-ПРЕТЕНЗІЇ
ЯК ВІДПОВІДАТИ НА «СЕРДИТІ» ЛИСТИ
ВАМ ТРЕБА ВИБАЧИТИСЯ
«ЩИРО ДЯКУЄМО ВАМ...»
СУПРОВІДНІ ЛИСТИ
ЗАОХОЧУВАЛЬНІ ТА СПОНУКАЛЬНІ ЛИСТИ
РЕКОМЕНДАЦІЙНІ ЛИСТИ
Організаційні форми діловодства
Структура та функції служби діловодства
Посадовий та кількісний склад діловодного персоналу
Організаційно-правові документи служби діловодства
Положення про службу діловодства
Порядок підготовки та оформлення положення про службу діловодства
Посадові інструкції працівників служби діловодства
Інструкція з діловодства
Порядок підготовки інструкції з діловодства
Вимоги до структури та змісту інструкції з діловодства
Порядок уведення інструкції з діловодства в дію
Розроблення тимчасової інструкції з діловодства
Табель форм документів та альбом форм уніфікованих документів
Розроблення табеля форм документів
Складання альбому уніфікованих форм документів
Організація робочих місць
Документування управлінської діяльності
Функції та класифікація документів
Вимоги до оформлення документів
Реквізити документів
Бланки документів
Вимоги щодо виготовлення документів за допомогою друкувальних засобів
Організаційно-правові документи
Розпорядчі документи
Підготовка проекту наказу
Вивчення суті питання, з якого готується наказ
Оформлення наказу
Текст наказу
Погодження наказу
Підписання наказу
Доведення наказів до виконавців
Загальні вимоги до складання та оформлення наказів з особового складу
Індивідуальні накази з особового складу
Зведені накази з особового складу
Уніфіковані форми наказів з особового складу
Інформаційно-аналітичні документи
Реквізити заголовної частини акта
Реквізити змістової частини акта
Уніфіковані форми актів
Загальні вимоги до тексту службового листа
Стилістичні особливості службових листів
Композиція тексту службових листів
Етикет службового листування
Різновиди службових листів
Документообіг, його раціоналізація та аналіз
Документообіг та управлінська діяльність
Вимоги щодо раціональної організації документообігу
Аналіз документопотоків
Визначення обсягу документообігу
Етапи документообігу
Приймання та первинне опрацювання документів, що надходять до установи
Доставка документів
Перевірка правильності доставки кореспонденції та її цілісності
Штемпелювання
Попередній розгляд і розподіл документів
Реєстрація документів
Вимоги до реєстрації документів
Системи реєстрації документів
Індексація документів
Реєстраційні форми
Журнальна форма реєстрації
Журнальна форма реєстрації
Карткова форма реєстрації документів
Порядок заповнення реєстраційної картки
Автоматизована форма реєстрації
Організація контролю за виконанням документів
Види контролю за виконанням документів
Перелік документів, що підлягають обов'язковому контролю за виконанням
Строки виконання документів
Технологія і техніка організації контролю
Інформаційно-довідкова робота за документами
Традиційна форма пошуку документів
Автоматизована система пошуку документів
Організація проходження документів в установі
Порядок передавання документів виконавцям
Виконання документів
Відправлення документів
Автоматизовані системи управління документами
Класифікація автоматизованих систем управління документами
Вибір автоматизованих систем управління документами
Функціональні можливості систем електронного документообігу
Розгляд вхідного документа
Виконання резолюцій
Опрацювання вихідних документів
Контроль за виконанням
Довідково-аналітична робота
Конфіденційне діловодство
Види конфіденційної інформації
Складання переліків документів, що містять конфіденційну інформацію
Забезпечення захисту конфіденційної інформації
Особливості організації конфіденційного діловодства
Облік документів
Друкування документів та їх розмножування
Розсилання (відправлення) документів
Формування документів у справи
Порядок надання дозволу на доступ до конфіденційних документів та користування ними
Порядок зняття грифа обмеженого доступу
Відбір документів для знищення
Забезпечення збереженості документів та перевірка їх наявності
Облік, зберігання, використання печаток, штампів і бланків
Організація діловодства за зверненнями громадян
Характеристика звернень громадян та вимоги щодо їх розгляду
Технологія роботи зі зверненнями громадян
Організація прийому громадян
Етика прийому громадян
Організація приймання, реєстрація, розгляд письмових звернень громадян
Прийняття рішень за результатами розгляду звернень громадян та їх оформлення
Контроль за виконанням звернень громадян
Формування звернень у справи та їх зберігання в поточному діловодстві
Аналіз звернень громадян
Організація документів у діловодстві
Номенклатури справ
Порядок складання та оформлення номенклатури справ структурного підрозділу
Вимоги щодо форми і змісту номенклатури справ
Зведена номенклатура справ
Формування справ та забезпечення їх збереженості у діловодстві
Вимоги щодо формування справ
Організація тимчасового зберігання документів у структурних підрозділах
Видавання справ у тимчасове користування
Порядок підготовки документів до передавання на архівне зберігання
Організація експертизи цінності документів в установі
Нормативно-правове забезпечення експертизи цінності документів
Посібники з відбору документів на всіх стадіях (етапах) експертизи їх цінності
Принципи й критерії визначення цінності документів
Організація роботи експертних комісій
Порядок проведення експертизи цінності документів на етапі діловодства
Оформлення справ
Пересистематизація
Нумерація аркушів справ
Складання внутрішнього опису документів справи
Складання засвідчувального напису справи
Оправлення справ
Оформлення обкладинок справ
Складання описів справ
Описи справ структурного підрозділу
Зведені описи справ установи
Складання актів про вилучення документів для знищення
Передавання справ до архіву установи